Šiame laiške ir bet kokiuose jo prieduose pateikiama informacija yra skirta tik tiems asmenims, kuriems šis laiškas adresuotas. Tinkamai UAB Tilta veiklai yra svarbus siunčiamos informacijos slaptumo užtikrinimas. Dėl minėtų priežasčių ši informacija pagal teisės aktus laikoma konfidencialia ir dėl to teisiškai saugoma, informacijos panaudojimas ar atskleidimas yra ribojamas. Tokia informacija turi būti naudojama griežtai tik pagal UAB Tilta ir gavėjo tarpusavio susitarimus. Jeigu nesate numatytas šio laiško gavėjas, bet koks šio laiško turinio atskleidimas, kopijavimas, platinimas ar naudojimas yra griežtai draudžiamas ir gali būti laikomas įstatymų pažeidimu. Jeigu šį laišką gavote per klaidą, maloniai prašome nedelsiant apie tai pranešti jį siuntusiam asmeniui arba UAB Tilta administracijai, o laišką ir visus jo priedus ištrinti iš savo sistemos.

The information contained in this message and in any attachments thereof is intended solely for the addressees. To continue its due business practice, UAB Tilta seeks to preserve the confidentiality of this information. For these reasons, the information referred to above is considered confidential under the law and is therefore legally protected. The use or disclosure of this information is restricted. Such information shall be used strictly in accordance with the mutual agreement between UAB Tilta and the addressees. If you are not the intended recipient of this message, disclosure, copying, dissemination or use of it is strictly prohibited and may be regarded as an infringement of the law. If you received this message in error, please notify the sender or UAB Tilta administration office immediately and delete this message and any of its attachments from your system.